سایت تبلیغاتی سودل تبلیغات رایگان سایت تبلیغاتی

- #غیرحضوری #دوازدهم,غیرحضوری#کنکور۹۹#کنکورپزشکی قبولی تضمینی در کنکور کنکور تجربی دوازدهم زمان کم دارم چه جوری بخونم مشاوره تخصصی برای زمان باقی مانده کنکور ریاضی پزشکی برنامه روزانه کتکور بالا بردن تراز رتبه برتر شدن راز موفقت در کنکور ,

 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ                       ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮروز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﻮن ﻧﻈﻢ ﺑﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰء ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ  ﺑﭙﺮدازﯾﺪ اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮدر اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﻋﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ در ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺪﻳرﻳﺖ زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن زﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿ

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام فراموشی رمز عبور
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ کنکوری ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ کنکوری ها

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ کنکوری ها
خیابان فاطمی،خیابان هشت بهشت،بالاتر از فکوری،پلاک ۲۵ طبقه دوم

mahdiyeh124.hmadi@gmail.com
۵۸

توضیحات
 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ                      
ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در اﺑﺘﺪای ﻫﺮروز ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﯿﺪ در ﻃﻮل روز اﻧﺠﺎم ﺑﺪﻫﯿﺪ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﮐﻨﯿﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﻮاﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد
اﯾﺠﺎد ﻧﻈﻢ
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﯾﮏ ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ ، ﺑﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﻪ ذﻫﻨﺘﻮن ﻧﻈﻢ ﺑﺪﯾﺪ و ﮐﺎرﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﺰء ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ  ﺑﭙﺮدازﯾﺪ
اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﻤﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را ﭘﯿﺶ رو دارﯾﺪ و ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ را اﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪی ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﻮﺛﺮدر اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ اﺳﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی
ﻋﻤﻞ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﺑﺎﻋﺚ در ذﻫﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﻣﯿﺸﻮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯿﺸﻮد ﺷﻤﺎ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد
ﻣﺪﻳرﻳﺖ زﻣﺎن
ﻧﻮﺷﺘﻦ وﻇﺎﯾﻒ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ زﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی در اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن زﻣﺎن ﻫﺎی زﯾﺎدی را ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﯿﺪ
ﺣﺲ ﺧﻮب
اﯾﻦ ﻣﻮرد را ﺟﺪی ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ  ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻟﯿﺴﺖ وﻇﺎﯾﻒ و اﻧﺠﺎم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﺷﻤﺎ را ﺳﺮﺣﺎل ﻧﮕﻪ ﻣﯿﺪارد و ﻓﻘﻂ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺎﻟﯽ را ﻫﻢ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ اﮔﺮ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﻨﯿﺪ ﻟﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ اﻧﺮژی ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯿﺪﻫﺪ
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﺳﺘﺮس
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﻮاﯾﺪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮس اﺳﺖ  وﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﮐﺎرﻫﺎﯾﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﻃﺒﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻠﻮ ﺑﺮوﯾﺪ و اﻧﺮژی ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ را ﺟﺬب ﮐﻨﯿﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ورود اﺳﺘﺮس ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﺬاﺷﺘﻪ اﯾﺪ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﻇﺎﯾﻒ داﺷﺘﻪ اﯾﺪ
جهت رزرو و اطلاعات بیشتر با شماره 02166175803 و09125006637 ویا آیدی تلگرام @Drnabaeiدر ارتباط باشید. 
آدرس سایت:www.behmoshaver.com
آدرس کانال جهت مشاهده کارنامه داوطلبان سال های گذشته:t.me/behmoshaver
اینستگرام:http://instagram.com/behmoshav er/
لطفا قبل از مراجعه حتما وقت مشاوره حضوری رزرو نمایید.

تگهشتگ اینستاگرامویکی پدیاتوییترآگهی های مشابه

بازدید روز

۷۱۰۹

بازدید دیروز

۱۳۶۵۶

بازدید ماه

۳۶۹۴۲۳

بازدید کل

۱۱۳۴۵۳۳۶

افراد آنلاین

۱۰۴

تعرفه تبلیغات

یک ستاره 100000 ریال
هر ستاره اضافه 100000 ریال
به همراه بک لینک مستقیم سایت و کلمات کلیدی مرتبطسودل هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.